بیخشید

دیروز یه حرکت جالب از پریسان دیدیم . داشت توی آشپزخونه خرابکاری می کرد. هرچی بهش گفتم نکن گوش نکرد . من هم براش اخم کردم و دیگه باهاش صحبت نکردم.

بعد از چند لحظه دیدم اومد جلوی من و دستای کوچولوشو گذاشت رو صورتم و گفت :

- مامانی بیخشید !!!

- جوابشو ندادم . بازم گفت :

  مامانی  می خشی ؟!

می خواستم خودمو کنترل کنم و نخندم ولی نتونستم . تا خنده ام رو دید فوری گفت :

- مامانی خشیدی ؟!! بابایی مامانی خشید !!

/ 0 نظر / 20 بازدید