نگاهش کن

تلفن را بر میدارم . صدایش گرفته است. لازم نیست بپرسم که چرا صدایت گرفته . آنقدر می شناسمش که بدانم اتفاقی نیافتاده و این صدای بغض دار به خاطر فاصله است... گاهی دچارش می شود و من با شوخی و خنده سر حرف را باز می کنم که : دوباره دلتنگ کی شدی ؟ ! و او شروع می کند  از دوستی یا اشنایی که با مهاجرتش به کشوری دیگر از آنها دور افتاد . اما امروز جوابش غافلگیرم کرد.

" می دونی ... فقط دلم می خواهد یکبار دیگر ببینمش که کتابش را روی میز آشپزخانه باز کرده و عینکش را با آن لک های روغن گذاشته روی صفحه ای که داره می خونه و هر چند دقیقه یک بار به خورش قورمه سبزی روی گازش ، به برنجش که داره تو آب قل می زنه نگاه می کنه و باز بر می گرده  سر کتابش و عینکش را می زنه به چشمش و صفحه ای را می خواند و یک وقت هایی هم غرق داستانش می شود و ظهر وقتی برنج شفته شده را روی میز می گذارد، بابا با خنده بهش می گه باز رفته بودی توی چه کتابی ...."

تمام بدنم مورمور می شود، صحنه هایی که از مادرش می گوید، برایم آشناست . صحنه هایی که دیگر تکرار نمی شوند. بدون اینکه بخواهم دلداریش بدهم ، بدون
اینکه بخواهم از فاصله های دور ، دست بیاندازم روی شانه هایش تا سرمای دلش را کم کنم، می گویم:" می دونی ! ... تو به نظرم آدم خوشبختی هستی. "

صدای "ها" ی خنده اش که از روی تمسخر است، می پیچد توی گوشی تلفن و با لحنی که کمی عصبانی است ، می گوید:
" خوشبخت؟! خوشبختم که دورم ؟!خوشبختم که توی این دوری مادرم را از دست دادمو حتی به دیدن آخرین بارش نرسیدم؟...خوشبختم که...."

می گذارم تا بدبختی هایش را بشمرد ،می گذارم تا عصبانیتش را که از روی دلتنگی است خالی کند و می گویم : " آره... آره خوشبختی  که تمام این لحظه ها رو
دیدی و حس کردی . با تمام وجود مادرت رو. نگاه  کردی . و لحظه لحظه هاش رو به ذهن سپردی . اما من چی که با وجود اینکه تا آخر عمر در کنار مادرم بودم فقط او را دیدم . هیچ وقت عمیق نگاهش نکردم . هیچ وقت حرکاتش رو، رفتارش رو،... تو ذهن نسپردم . هیچ وقت از ته دل  به جزئیات رفتارش نگاه نکردم . آره تو خوشبختی و من
به این خوشبختی غبطه می خورم. تو خوشبختی . خیلی خوشبخت تر از من.   

/ 0 نظر / 27 بازدید