دلم برات تنگ شده

امروز روز دومه که پریسان  رامسر و پیش مامان پری و بابا محمودش مونده . مجبور شدم بذارمش و بیام رشت سر کار .چون مهد کودکش تعطیل بود باید یکی نگهش می داشت . دلم براش یه ذره شده . ولی من که زنگ زدم خونه مامان می گفت مشغول بازیه یاد شما هم نمی کنه .

پریسانی حتماً سرت به بازی گرمه و دور و برت شلوغه بهانه ی مامان رو نمیگیری . من که باورم نمیشه یاد مامانی نباشی ورووجک دوست داشتنی من. همیشه دوست دارم. حتی اگه یاد مامانی هم نباشی

/ 0 نظر / 21 بازدید